Підготовка до практичної роботи на тему ,,Розв´язування задач з екології´´

ОПОРНІ ТЕРМІНИ РОЗДІЛУ´´ЕКОЛОГІЯ´´

Ланцюг живлення (трофічний ланцюг) — взаємовідносини між організмами під час переносу енергії їжі від її джерела (зеленої рослини) через ряд організмів (шляхом поїдання) на більш високі трофічні рівні.

Ланцюги живлення — це ряди взаємопов’язаних видів, у яких кожний попередній є об’єктом живлення наступного. Правило екологічної піраміди :кожна з ланок ланцюга живлення може використати лише 5–15 % енергії їжі для побудови речовини свого ті¬ла. Внаслідок неминучої втрати енергії кількість утворюваної органічної речовини в кожній наступній ланці зменшується. Таким чином, кожен ланцюг живлення містить, як правило, не більше ніж 4–5 ланок, оскільки внаслідок втрати енергії загальна біомаса кожної наступ¬ної ланки приблизно в 10 разів менша за попередню. Ця закономірність називається правилом екологічної піраміди. Правило екологічної піраміди:При переході енергії на наступний трофічний рівень лише 10 % від неї використовується для продукування нової біомаси, стаючи запасеною енергією (решта витрачається в процесах метаболізму). Отже, у піраміді біопродуктивності кожний наступний рівень становить приблизно 10 % від попереднього (100, 10, 1, 0.1, 0.01 % від первинної кількості і т. д.).

Екологічна піраміда буває трьох типів: • піраміда чисел — відображує чисельність окремих організмів на кож¬ному рівні, причому загальне число особин, що беруть участь у ланцюгах живлення, з кожним наступним рівнем зменшується; • піраміда біомаси — відображує кількісне співвідношення маси органічної речовини на трофічних рівнях; при цьому сумарна маса рослин виявляється більшою, ніж біомаса всіх травоїдних організмів, маса яких, у свою чергу, перевищує масу всіх хижаків; • піраміда енергії — відображує кількість енергії, яка запасається (в їжі) на кожному рівні, причому на кожному наступному трофічному рівні кількість біомаси, що утворюєть¬ся за одиницю часу, є більшою, ніж на попередньому. Усі три типи пірамід — продукції, біомаси і чи¬сел — виражають у підсумку енергетичне співвідношення в екосистемах. Перші два правила виявляються в угрупо¬ваннях із певною трофічною структурою, останнє (піра¬міда продукції) має універсальний характер. Знання законів продуктивності екосистем і кількіс¬ний облік потоку енергії мають велике практичне значен¬ня. Уміння точно розрахувати потік енергії і масштаби продукції екосистем дозволяє одержати найбільший ви¬хід продукції, необхідної людині.

Розв’язування типових задач з екології

Задача № 1 .За правилом екологічної піраміди визначте, скільки рослинної речовини необхідно для того, щоб у наведеному біоценозі могли існувати три рослинноїдні птахи масою 1 кг.

Розв’язання: Складаємо ланцюг живлення: рослини → птахи. Маса одного птаха — 1 кг, отже йому необхідно 10 кг рослин. Кількість птахів — 3, тому помножуємо кількість птахів на масу рослин і визначаємо масу рослинної речовини, яка необхідна для того, щоб у цьому біоценозі змогли існувати три рослинноїдні птахи масою 1 кг: 3 ∙ 10 = 30 кг рослинної речовини. Відповідь: необхідно 30 кг рослин.

Задача № 2 . Трофічний ланцюг складається з трьох рівнів. Вовк набрав 1 кг маси. Скільки для цього знадобилось рослинної речовини? Розв’язання: Складаємо ланцюг живлення: рослини → заєць → вовк. Маса вовка збільшилась на 1 кг, отже йому необхідно було з’їсти на 10 кг більше зайців, а їм, у свою чергу, необхідно з’їсти на 100 кг рослин більше. Відповідь: знадобилось 100 кг рослинної речовини.

Задача № 3 . За правилом екологічної піраміди, визначте, скільки рослинності необхідно, щоб прогодувати лисицю масою 32 кг. Розв’язання: Складаємо ланцюг живлення: рослини → заєць → лисиця. Згідно з правилом екологічної піраміди на кожен трофічний рівень переходить не більше ніж 10 % енергії, отже, знаючи масу лисиці, можна обчислити

Практична робота № 10. Тема. Виявлення антропогенних змін в екосистемах своєї місцевості.

Проблемне питання: -Чи вбачаєте ви негативні зміни в навколишньому середовищі під дією діяльності людини? -Яку позицію ви тримаєте для покращення ситуації в довкіллі? -Ващі конкретні пропозиції?

Загальний план роботи .

Проаналізувати стан агроценозів території селища:

-виявити зміни стану агроценозів за останні 5 років, -виявити фактори людської діяльності,які шкідливо вплинули на стан агроценозів, -виявіть можливі шляхи поліпшення екологічного стану агроценозів: В-І Нижньосірогозький став В-ІІ Навчально-дослідна ділянка В-ІІІ Шкільний парк В-4 Сквер ім.. 19-танкового корпусу В-5 Молодий сквер школи В-6 Алея Пам”яті Оформити таблицю досліджень та спостережень: Назва агроценозів території селища зміни стану агроценозів за останні 5 років фактори людської діяльності,які шкідливо вплинули на стан агроценозів, можливі шляхи поліпшення екологічного стану агроценозів Зробити висновок про можливі шляхи поліпшення екологічного стану агроценозів.

Лабораторний практикум

Робота№1. Тема. Геоботанічний опис рослин своєї місцевості.

Завдання практикуму для старшокласників. З метою вивчення рослинності рідного краю і екскурсійних територій провести геоботанічні дослідження. При цьому по можливості встановити видовий склад рослин.

Описуючи рослини, слід звертати увагу: - на їх запаси, - характер розподілу по площі, - фазу розвитку (так звану фенофазу). - Крім того, необхідно вказати підстилаючу породу, на якій росте рослина, - експозицію і крутість схилу, - місце укорінення. Якщо невідома підстилаюча порода, слід узяти для визначення її зразок. Спостереження за окремими видами рослин поєднати з виявленням та описом найтиповіших фітоценозів (природних угруповань рослин), в яких вони зустрічаються.

- Описати склад цих фітоценозі та умови існування. - Визначити, яка рослинність типова для відповідного рельєфу місцевості для грунтів з певним ступенем зволоження. Такі відомості мають прикладне значення для сільського господарства, меліорації, лісовпорядкування .

- Скласти характеристику типів рослинних угруповань: лісової, лучної, бур'янистої, прибережної і водяної рослинності.

Важливо зафіксувати умови що супроводять фітоценоз, а саме: географічне положення ділянки спостережень; положення в рельєфі (приуроченість до окремих елементів рельєфу); підстилаюча гірська порода; Відмітити загальний вигляд рослинного покриву. Насамперед встановити ярусність — дуже важливу ознаку фітоценозу 5-ти станцій екологічної стежини Нижньосірогозької ЗОШ І-ІІІ ступенів. Подальше дослідження вести за ярусами, у кожному з яких відмічати найпоширеніші рослини. Вказати висоту рослин. Якщо трапляються дерева, уражені хворобами або шкідниками, необхідно точно встановити їхнє місцезнаходження і по закінченні дослідження негайно повідомити в найближчі лісництво. У біогеографічних дослідженнях особливо важливе значення має встановлення основних закономірностей розміщення рослинності по території. У записнику фіксувати по ходу маршруту зміну рослинності. При цьому слід враховувати нерозривність зв'язків її з іншими компонентами природно-географічного середовища кліматом, рельєфом місцевості, грунтами та їх водним режимом тощо. Ботанічні (флористичні) дослідження в ході екскурсії необхідно обов'язково поєднувати із збиранням ушкоджених рослин (гербаризацією). Важливе практичне значення має виявлення цінних дикорослих декоративних рослин, пошук лікарських рослин. Виявити лікарські рослини найпоширеніші на даній території , для лікування яких захворювань їх використовують, в який спосіб заготовляють і в якому вигляді вживають. Потрібно детально записати час і способи збирання лікарських рослин, їх сушіння і зберігання, методи приготування з них лікарських засобів. Знайшовши лікарські рослини у природному стані, потрібно детально описати умови, в яких ростуть ці рослини, як вони ростуть — групами чи поодинці, які рослини їх оточують і наскільки вони поширені. У місцевого населення довідатися про рослини, які містять дубильні речовини, дуже цінні для промисловості. Містяться вони в різних частинах рослин: у корені, стеблах, корі й листі. Для хімічних аналізів потрібно зібрати 4—5 кг сухої маси тих частин рослин, в яких є дубильні речовини. Дослідити рослини прибережної зони става .Виявити зміни в зв´язку із посухою . Скласти таблицю змін видової різноманітності рослин прибережної зони става. Бажано вказати вплив на рослинність господарської діяльності людини і ступінь пошкодження рослинності тваринами (господарська дигресія). Складасти характеристику стану природокористування і обгрунтовують природоохоронні заходи, спрямовані на збереження фітоценозів. Біогеографічні дослідження завершують оцінкою господарського використання рослинності, рекомендаціями щодо підвищення продуктивності рослинних угруповань.

Пам"ятка по створенню стінгазети про глобальні екологічні проблеми біосфери.

1.Назва стінгазети( або теми, що бажаєш розкрити)
2.Епіграф
3.Рубрики: -Антропогенні фактори , їх вплив на здоров"я людини. -Кислотні дощі , їх вплив на живі організми. -Озонна діра в атмосфері. -Парниковий ефект. -Забруднення атмосфери, гідросфери, літосфери, їх наслідки. -Шум як глобальна екологічна проблема...та інші До кожної рубріки підібрати відповідні ілюстрації, схеми . таблиці. 3.Запропонувати проблемні питання, кросворд,цікаві життєві факти.
4. Висловити своє відношення до даної проблеми та шляхи їх вирішення.
Кiлькiсть переглядiв: 105

Коментарi